obligationer pensionerad före förfallodagen

Frihandelsområde Två eller fler länder som avskaffat sina tullar gentemot varandra.
Fondkommissionär Ett företag som sysslar med mäkleri av finansiella instrument.
F-skattsedel En person med F-skatt betalar själv sin preliminära skatt, inkomstskatt, socialavgifter.m.Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro.Är tiden fram till ränteändringsdagen kortare än ett år används i stället räntan på statsskuldväxlar.Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna.Dödsboet är en juridisk person och delägarna är efterlevande make om giftorätt finns, arvingar och testamentstagare.Förmånsrätt Vissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom.Duration Den genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond.Tungt viktade aktier i indexet är JP Morgan, IBM, Hewlett Packard och Exxon Mobil.Float Kallas det då en part i en betalningskedja disponerar medel utan att betala ersättning i form av ränta till motparten.Efta European Free Trade Association.Optionerna går då på slutdagen till förfall vilket innebär att de upphör att existera.Export Utförsel av varor och tjänster till andra länder.Sådan ersättning kallas ränteskillnadsersättning.Vet du om att du ska köpa ett hus om 5 år eller att du ska börja studera igen så kan det vara bättre att ha pengarna i obligationer, eftersom du inte har råd att förlora kontantinsatsen registrerade sexförbrytare i topeka ks eller de pengar som är avsatta till studier.Nyheter, prognoser med mera.Förfallodag Den dag då ett lån eller en faktura senast ska betalas.Fondbyte Byte av en värdepappersfond till en annan.Den förmögenhet som ska beskattas är den del som överstiger fribeloppet.Långivaren ska lämna informationen på papper eller i en annan läsbar och varaktig form snarast efter att du begärt att få informationen.Fondbörs En inrättning för köp och försäljning av värdepapper.Du kan använda vår bolånekalkyl för att räkna ut räntekostnaderna för de olika alternativen.
Finansiella instrument Ett värdepapper som är avsett för handel på värdepappersmarknaden.


[L_RANDNUM-10-999]