revolverande kredit förfallodag

Är mitt konto avslutat när jag betalt tillbaka skulden?
9.2.2 Kreditgivaren har även rätt till förtida uppsägning av kontokreditavtalet i det fall kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på kontokreditavtalet.
Information som efterfrågas kan tillexempel vara lönespecifikation eller kontoutdrag.4.2 Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten om (1) kredittagaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt kontokreditavtalet eller i övrigt mot kreditgivaren eller annat bolag inom naughty datum dejting kreditgivarens koncern, (2) kredittagaren har lämnat felaktig information i samband med kontokreditansökan eller underlåter att lämna.15.4 Kreditgivaren har alltid rätt att säga upp kontokreditavtalet med sex månaders uppsägningstid.Genom att ansöka om lån godkänns att Risicum Capital AB, förutom sedvanlig kreditprövning genom Soliditet.4 avbrytande AV RÄTT ATT utnyttja krediten, SÄNKT kreditgrÄNS.1 Kreditgivaren har rätt att vid kreditagarens begäran om förnyad utbetalning upp till tidigare beviljad kreditgräns utföra en förnyad kreditprövning.13 meddelanden till kreditagaren.1 Har meddelande som rör kontokreditavtalet sänts till kredittagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats kreditgivaren av kredittagaren, ska meddelandet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.Vid eventuellt utredningsarbete som orsakats av felaktiga uppgifter har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren en ersättning enligt gällande prislista.Kreditgivaren kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa.169 70 Solna, telefax: eller per e-post till: kundtjä.Vid sådana analyser använder sig kreditgivaren av låneansökandes personuppgifter.16 ÖverlÅtelse AV fordringen.1 Kreditgivaren har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordringen enligt kontokredit avtalet till annan.Ifall kredittagaren återbetalar beloppet 3 dagar senare är summan som ska återbetalas följande: kapital 15 000 kr, ränta (8 dagar) 263,33 kr, sammanlagt 15 263,33.Kredittagaren ska även ersätta kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in kreditgivarens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig.Inom 48 timmar efter det att vi har fått din ansökan får du besked.Vid första utbetalning löper ränta från den dag pengarna utbetalats av kreditgivaren till förfallodag.7 avgifter.1 Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på avgifterna i den mån martial affär dating kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd som avgiften avser att täcka.Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån.Detta innebär dock inte att utesåtende belopp, med automatik, förfaller till betalning vid sådan tidpunkt.Det sammanlagda beloppet av samtliga utestående utbetalningar får inte överskrida Kreditutrymmet.Det minsta belopp som kan utbetalas vid ett tillfälle uppgår till 500 SEK.
Räntekostnad 10 836,76 kr, fast månadsränta 7,4.
Vid förtidsinlösen ska kredittagaren kontakta kreditgivarens kundtjänst.


[L_RANDNUM-10-999]