slutlig förfallodag definition

Om medlemmen ansluter sig genom att inte avböja försäkringen, anses anslutning ske när tiden för avböjande går.
Finns det en risk för att rätten till försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av preskription, skall bolaget också erinra om detta.I 6 och 7 finns bestämmelser om information i samband med förnyelse.9, om villkoren har ändrats efter ikraftträdandet och information inte har lämnats enligt.6 och 7 socialförsäkringsbalken ändrats efter premiebetalningen, ändras frun första mötet det belopp som får utmätas i proportion till ändringen av prisbasbeloppet.Tillämpningsområdet och den tvingande regleringen Lagens tillämpningsområde 1 Bestämmelserna i 2 - 9 kap.Om förfogande över försäkringen tillämpas också vid gruppersonförsäkring, om inte annat sägs i andra stycket.Vid tillämpning av 14 och 15 kap.Detsamma gäller medförsäkrad vid frivillig gruppförsäkring.Informationen skall, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.Omfattningsvillkor, en personförsäkring som ingår i en konsumentförsäkring 5 kap.5 - 7 tillämpas också vid gruppersonförsäkring.4 Om värdet av en försäkring, som enligt 3 inte får utmätas, förs över till en annan försäkring på sätt som anges i 58 kap.1 - 5 och 8 - 10 om reglering av försäkringsfall.m.Andra stycket får inte tillämpas i den mån detta skulle leda till resultat som är oskäligt mot försäkringstagaren eller hans rättsinnehavare.Detsamma gäller i den mån den försäkrade uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall.
Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas 11 När försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som enligt detta kapitel kan medföra ansvarsfrihet vid försäkringsfall eller uppsägningsrätt, skall bolaget, om det vill göra gällande att dess ansvar skall begränsas eller att det har rätt till uppsägning, utan oskäligt.
Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars uppsägningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände den.


[L_RANDNUM-10-999]